Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

Sy5
6209 3121 390
Reposted fromregcord regcord viagket gket
Sy5
2643 ff38 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viagket gket
Sy5
Reposted fromnaich naich viagket gket
Sy5
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Sy5
Sy5
8339 fd09 390
Reposted fromtfu tfu viakajakkowalik kajakkowalik
Sy5
0976 ff2f 390
Reposted fromsavatage savatage viaovtza ovtza
Sy5
9476 9f3b 390
Reposted fromHBO HBO viaspecific-humor specific-humor
Sy5
9561 7b75 390
Reposted frompiehus piehus vianaich naich
Sy5
7500 2a09 390
Reposted fromnyaako nyaako viasweetchocolate sweetchocolate
Sy5
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
Sy5
7266 eb87 390
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra
Sy5
9700 dad7 390
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
Sy5
4085 d159 390
Sy5
3850 67c6 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viacudoku cudoku
Sy5
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viacudoku cudoku
Sy5
Sy5
Reposted fromFlau Flau viahonigwurm honigwurm
Sy5
3929 cb58 390
Reposted frompierdolony pierdolony viamoonwhale moonwhale
Sy5
4524 0ed8 390
Reposted fromNocephya Nocephya viafuckingspecial fuckingspecial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl