Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

Sy5
2475 cf62 390
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
Sy5
2344 ac4b 390
Reposted fromfilmowy filmowy viaverdantforce verdantforce
Sy5
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione.
Sy5
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Sy5
Sy5
YAY! I LOVE IT <333
Sy5
1295 9eb7 390
Reposted fromteijakool teijakool viaverdantforce verdantforce
Sy5
2142 d2a8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
Sy5
2004 c247 390
Reposted fromHardcores Hardcores viaverdantforce verdantforce

June 21 2019

Sy5
9591 1502 390
Reposted fromsavatage savatage viaKrzychulec Krzychulec
Sy5
0707 fa1a 390
Reposted frompunisher punisher viaBucefal Bucefal
Sy5
3004 34a3 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viafluktuant fluktuant
Sy5
0712 bd42 390
Reposted frompunisher punisher viaDennkost Dennkost

June 07 2019

Sy5
6395 8fc4 390
Reposted fromKacSousse KacSousse via12czerwca 12czerwca
Sy5
5077 23e3 390
Reposted from2017 2017 via12czerwca 12czerwca
Sy5
Sy5
2699 0961 390
Reposted fromfapucino fapucino viaKrzychulec Krzychulec
Sy5
2026 b78e 390
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
Sy5
7980 ea27 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaKarolinuka Karolinuka
Sy5
Traktuj swoją kobietę tak, aby ona współczuła innym, że nie mają takiego wspaniałego faceta. 
Reposted frommissmaya missmaya viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl