Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

Sy5
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Sy5
1521 6311 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
Sy5

May 21 2018

Sy5
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vianeupsh neupsh

May 14 2018

Sy5
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viawujcioBat wujcioBat

May 11 2018

Sy5
7543 c22b 500
Reposted fromtfu tfu viahagis hagis
Sy5
8759 8fde
Reposted fromzciach zciach viaEwkaLoL EwkaLoL
Sy5
3579 e28c
Reposted fromnazarena nazarena viaczinok czinok
Sy5
In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
Reposted fromguidetomadness guidetomadness via12czerwca 12czerwca
Sy5
Sy5
6866 f7c1
Reposted fromjozefspace jozefspace viakerosine kerosine
Sy5
0087 82df
Reposted fromTugasafado Tugasafado viaxal xal

April 23 2018

0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious viaAmere Amere
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
Sy5
7050 a74d 500
her
Reposted fromsponzy sponzy viawszystkodupa wszystkodupa
Sy5
6195 ef35 500
Sy5
6587 343a 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
Sy5
1112 86ae
Sy5
5377 3a6d 500
Reposted frometer eter viamalajnaina malajnaina
Sy5
1020 9479
Reposted fromnoaction noaction viakokoloko kokoloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl