Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Sy5
Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, by zmienić świat. Nelson Mandela
— Nelson Mandela
Reposted fromavooid avooid
Sy5
9710 af0d 390
Reposted fromanheros anheros
Sy5
9830 64bf 390
m
Reposted fromsponzy sponzy
Sy5
9845 dc92 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Sy5
9847 d6b8 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Sy5
3638 9da7 390
Reposted frompiehus piehus viaZircon Zircon
Sy5
Można bodaj z całą słusznością powiedzieć, że nigdzie nie ma tylu co u nas nieinteligentnych intelektualistów i tylu estetów bez smaku.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan vianicdostracenia nicdostracenia
Sy5
8538 4ba9 390
Reposted fromgrobson grobson viaKokytos Kokytos
Sy5
6259 e1ee 390
Rosanne Katon
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viaradaetyki radaetyki
Sy5
6476 0859 390
Reposted fromlllm lllm viaZircon Zircon
Sy5
3304 9f28 390
Reposted fromtichga tichga viaZircon Zircon
Sy5
3157 e7e4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
Sy5
Reposted fromFlau Flau viaZircon Zircon
Sy5
3737 3a43 390
Reposted frompiehus piehus viaZircon Zircon
Sy5
7814 60ac 390
Reposted frompomoor pomoor viaNormaMortenson NormaMortenson
Sy5
4092 c99b 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaNormaMortenson NormaMortenson
Sy5
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaiammistake iammistake
Sy5
2068 3fa9 390
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
Sy5
6629 b7da 390
Reposted fromtfu tfu viaiammistake iammistake
Sy5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl